'വീട്ടില്‍ ഇരിക്കുന്നവരെ വലിച്ചിഴച്ചാല്‍ നീ വിവരം അറിയും', ലിജുവിനോട് പി.വി.അന്‍വര്‍; മര്യാദക്കിരിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറയണമെന്ന് ലിജു
Around us

'വീട്ടില്‍ ഇരിക്കുന്നവരെ വലിച്ചിഴച്ചാല്‍ നീ വിവരം അറിയും', ലിജുവിനോട് പി.വി.അന്‍വര്‍; മര്യാദക്കിരിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറയണമെന്ന് ലിജു

'വീട്ടില്‍ ഇരിക്കുന്നവരെ വലിച്ചിഴച്ചാല്‍ നീ വിവരം അറിയും', ലിജുവിനോട് പി.വി.അന്‍വര്‍; മര്യാദക്കിരിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറയണമെന്ന് ലിജു