ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചത് അമ്മ,രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് അടിത്തറ പാകി; മാതൃദിനത്തില്‍ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പിണറായി വിജയന്‍
Around us

ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചത് അമ്മ,രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് അടിത്തറ പാകി; മാതൃദിനത്തില്‍ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പിണറായി വിജയന്‍

ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചത് അമ്മ,രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് അടിത്തറ പാകി; മാതൃദിനത്തില്‍ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പിണറായി വിജയന്‍