'മുസ്ലീം ജീവനക്കാരില്ല', വിദ്വേഷം കലര്‍ത്തി ബേക്കറിയുടെ പരസ്യം; ഉടമ അറസ്റ്റില്‍
Around us

'മുസ്ലീം ജീവനക്കാരില്ല', വിദ്വേഷം കലര്‍ത്തി ബേക്കറിയുടെ പരസ്യം; ഉടമ അറസ്റ്റില്‍

'മുസ്ലീം ജീവനക്കാരില്ല', വിദ്വേഷം കലര്‍ത്തി ബേക്കറിയുടെ പരസ്യം; ഉടമ അറസ്റ്റില്‍