ഹൃദയവുമായി പൊലീസ് ഹെലികോപ്ടര്‍ കൊച്ചിയില്‍; എയര്‍ആംബുലന്‍സിന് വഴിമാറി 'ധൂര്‍ത്തും വിവാദവും'
Around us

ഹൃദയവുമായി പൊലീസ് ഹെലികോപ്ടര്‍ കൊച്ചിയില്‍; എയര്‍ആംബുലന്‍സിന് വഴിമാറി 'ധൂര്‍ത്തും വിവാദവും'

ഹൃദയവുമായി പൊലീസ് ഹെലികോപ്ടര്‍ കൊച്ചിയില്‍; എയര്‍ആംബുലന്‍സിന് വഴിമാറി 'ധൂര്‍ത്തും വിവാദവും'