'400 കോടി വായ്പയെടുത്ത് രാജ്യംവിട്ടു'; തട്ടിപ്പുകാരെ കുറിച്ചുള്ള എസ്ബിഐയുടെ പരാതി 4 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം
Around us

'400 കോടി വായ്പയെടുത്ത് രാജ്യംവിട്ടു'; തട്ടിപ്പുകാരെ കുറിച്ചുള്ള എസ്ബിഐയുടെ പരാതി 4 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം

'400 കോടി വായ്പയെടുത്ത് രാജ്യംവിട്ടു'; തട്ടിപ്പുകാരെ കുറിച്ചുള്ള എസ്ബിഐയുടെ പരാതി 4 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം