വിരുദ്ധ പ്രസ്താവന തന്റേതല്ലെന്ന് ശ്രീധന്യ ഐഎഎസ്
Around us

'ആ പോസ്റ്റ് വ്യാജം', സംവരണ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവന തന്റേതല്ലെന്ന് ശ്രീധന്യ ഐഎഎസ്

'ആ പോസ്റ്റ് വ്യാജം', സംവരണ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവന തന്റേതല്ലെന്ന് ശ്രീധന്യ ഐഎഎസ്