അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം അര്‍ണബിന്
Around us

അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം അര്‍ണബിന്, സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നില്ല

അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം അര്‍ണബിന്, സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നില്ല