വിശ്വാസികളുടെ നേര്‍ച്ചപ്പണമുപയോഗിച്ച് കുന്നുകൂട്ടിയ സമ്പത്തില്‍ ഒരു വിഹിതം സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറണമെന്ന് സിസ്റ്റര്‍ ലൂസി കളപ്പുര
Around us

വിശ്വാസികളുടെ നേര്‍ച്ചപ്പണമുപയോഗിച്ച് കുന്നുകൂട്ടിയ സമ്പത്തില്‍ ഒരു വിഹിതം സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറണമെന്ന് സിസ്റ്റര്‍ ലൂസി കളപ്പുര

വിശ്വാസികളുടെ നേര്‍ച്ചപ്പണമുപയോഗിച്ച് കുന്നുകൂട്ടിയ സമ്പത്തില്‍ ഒരു വിഹിതം  സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറണമെന്ന് സിസ്റ്റര്‍ ലൂസി കളപ്പുര