‘ലോകം വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു’; 8 മാസത്തെ തടങ്കലിന് ശേഷം ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് മോചനം 
Around us

‘ലോകം വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു’; 8 മാസത്തെ തടങ്കലിന് ശേഷം ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് മോചനം 

‘ലോകം വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു’; 8 മാസത്തെ തടങ്കലിന് ശേഷം ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് മോചനം