‘കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പണം ഉറപ്പുവരുത്തും’; പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം 27 മുതലെന്ന് തോമസ് ഐസക്
Around us

‘കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പണം ഉറപ്പുവരുത്തും’; പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം 27 മുതലെന്ന് തോമസ് ഐസക്   

‘കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പണം ഉറപ്പുവരുത്തും’; പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം 27 മുതലെന്ന് തോമസ് ഐസക്