മുഖ്യമന്ത്രി,അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസം വീണുടഞ്ഞു പോവുകയാണ്, ശ്രീരാമിനെ തിരിച്ചെടുത്തതില്‍ കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെ
Around us

മുഖ്യമന്ത്രി,അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസം വീണുടഞ്ഞു പോവുകയാണ്, ശ്രീരാമിനെ തിരിച്ചെടുത്തതില്‍ കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെ  

മുഖ്യമന്ത്രി,അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസം വീണുടഞ്ഞു പോവുകയാണ്, ശ്രീരാമിനെ തിരിച്ചെടുത്തതില്‍ കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെ