സംസ്ഥാനത്ത് 15 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; നിരീക്ഷണത്തില്‍ 59,295 പേര്‍
Around us

സംസ്ഥാനത്ത് 15 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; നിരീക്ഷണത്തില്‍ 59,295 പേര്‍

സംസ്ഥാനത്ത് 15 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19;  നിരീക്ഷണത്തില്‍ 59,295 പേര്‍