മദ്യം ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി വീടുകളിലെത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യം; ഹര്‍ജിക്കാരന് വന്‍ പിഴ ചുമത്തി ഹൈക്കോടതി
Around us

മദ്യം ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി വീടുകളിലെത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യം; ഹര്‍ജിക്കാരന് വന്‍ പിഴ ചുമത്തി ഹൈക്കോടതി 

മദ്യം ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി വീടുകളിലെത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യം; ഹര്‍ജിക്കാരന് വന്‍ പിഴ ചുമത്തി ഹൈക്കോടതി