കേരളത്തില്‍ 12 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; കാസര്‍കോട് 6 പേര്‍ക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു
Around us

കേരളത്തില്‍ 12 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; കാസര്‍കോട് 6 പേര്‍ക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കേരളത്തില്‍ 12 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; കാസര്‍കോട് 6 പേര്‍ക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു