കൊറോണ അല്ലാഹുവിന്റെ പദ്ധതിയെന്നും ചൈനയ്ക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷയെന്നും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം മതപണ്ഡിതന് കൊവിഡ്
Around us

കൊറോണ അല്ലാഹുവിന്റെ പദ്ധതിയെന്നും ചൈനയ്ക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷയെന്നും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം മതപണ്ഡിതന് കൊവിഡ്

 കൊറോണ അല്ലാഹുവിന്റെ പദ്ധതിയെന്നും ചൈനയ്ക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷയെന്നും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം മതപണ്ഡിതന് കൊവിഡ്