ദേവനന്ദ മരിച്ചത് അബദ്ധത്തില്‍ കാല്‍ വഴുതി പുഴയില്‍ വീണ്; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം പൊലീസിന് കൈമാറി
Around us

ദേവനന്ദ മരിച്ചത് അബദ്ധത്തില്‍ കാല്‍ വഴുതി പുഴയില്‍ വീണ്; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം പൊലീസിന് കൈമാറി

ദേവനന്ദ മരിച്ചത് അബദ്ധത്തില്‍ കാല്‍ വഴുതി പുഴയില്‍ വീണ്; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം പൊലീസിന് കൈമാറി