‘കല്ലേറുകള്‍ പാട്ടിന് പോകട്ടെ, ഇത് ഒരു യുദ്ധമാണ്’; ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി 
Around us

‘കല്ലേറുകള്‍ പാട്ടിന് പോകട്ടെ, ഇത് ഒരു യുദ്ധമാണ്’; ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി 

‘കല്ലേറുകള്‍ പാട്ടിന് പോകട്ടെ, ഇത് ഒരു യുദ്ധമാണ്’; ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി