‘ശമ്പളം വേണ്ട, ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാം’ ; ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ സഹായപ്രവാഹം 
Around us

‘ശമ്പളം വേണ്ട, ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാം’ ; ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ സഹായപ്രവാഹം 

‘ശമ്പളം വേണ്ട, ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാം’ ; ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ സഹായപ്രവാഹം