‘ആരാധനാലയം ആരുടേതെന്ന് പരാമര്‍ശിക്കരുത്’ ; മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കുള്ള നോട്ടീസില്‍ പിഴവെന്നും വിശദീകരണം തേടിയെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി 
Around us

‘ആരാധനാലയം ആരുടേതെന്ന് പരാമര്‍ശിക്കരുത്’ ; മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കുള്ള നോട്ടീസില്‍ പിഴവെന്നും വിശദീകരണം തേടിയെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി 

 ‘ആരാധനാലയം ആരുടേതെന്ന് പരാമര്‍ശിക്കരുത്’ ; മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കുള്ള നോട്ടീസില്‍ പിഴവെന്നും വിശദീകരണം തേടിയെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി