വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയ്ക്കും ക്യാമറാമാനും നേരെ കയ്യേറ്റം; ഏഷ്യാവില്‍ വാര്‍ത്താ ടീമിനെ തടഞ്ഞത് ‘ട്വന്റി 20’ 
Around us

വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയ്ക്കും ക്യാമറാമാനും നേരെ കയ്യേറ്റം; ഏഷ്യാവില്‍ വാര്‍ത്താ ടീമിനെ തടഞ്ഞത് ‘ട്വന്റി 20’ 

വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയ്ക്കും ക്യാമറാമാനും നേരെ കയ്യേറ്റം; ഏഷ്യാവില്‍ വാര്‍ത്താ ടീമിനെ തടഞ്ഞത് ‘ട്വന്റി 20’