വെടിയുണ്ട കാണാതായ സംഭവം: ഏത് ഉന്നതനെയും ആവശ്യമെങ്കില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തച്ചങ്കരി
Around us

വെടിയുണ്ട കാണാതായ സംഭവം: ഏത് ഉന്നതനെയും ആവശ്യമെങ്കില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തച്ചങ്കരി

വെടിയുണ്ട കാണാതായ സംഭവം: ഏത് ഉന്നതനെയും ആവശ്യമെങ്കില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തച്ചങ്കരി