‘മോദി ഒരു ഫാസിസ്റ്റാണ്’, ഇങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്ക് കൊമ്പൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ജാവേദ് അക്തര്‍ 
Around us

‘മോദി ഒരു ഫാസിസ്റ്റാണ്’, ഇങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്ക് കൊമ്പൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ജാവേദ് അക്തര്‍ 

‘മോദി ഒരു ഫാസിസ്റ്റാണ്’, ഇങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്ക് കൊമ്പൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ജാവേദ് അക്തര്‍