‘വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയുടെ നില തൃപ്തികരം’; കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതയെ തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി 
Around us

‘വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയുടെ നില തൃപ്തികരം’; കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതയെ തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി 

‘വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയുടെ നില തൃപ്തികരം’; കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതയെ തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി