‘പ്രതികരിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് പേടിയാണ്’; എറിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് സിനിമാക്കാരെന്ന് അടൂര്‍ 
Around us

‘പ്രതികരിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് പേടിയാണ്’; എറിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് സിനിമാക്കാരെന്ന് അടൂര്‍ 

‘പ്രതികരിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് പേടിയാണ്’; എറിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് സിനിമാക്കാരെന്ന് അടൂര്‍