‘ആശ്വാസം സിനിമ; സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തില്‍ മനം മടുത്ത ജനത പ്രതിവിധി തേടുന്നത് തിയേറ്ററുകളില്‍’
Around us

‘ആശ്വാസം സിനിമ; സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തില്‍ മനം മടുത്ത ജനത പ്രതിവിധി തേടുന്നത് തിയേറ്ററുകളില്‍’  

‘ആശ്വാസം സിനിമ; സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തില്‍ മനം മടുത്ത ജനത പ്രതിവിധി തേടുന്നത് തിയേറ്ററുകളില്‍’