‘ഉത്തരം എഴുതാതെ എങ്ങനെ ഉത്തരക്കടലാസാകും’ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിന്റെ വീട്ടില്‍ ആന്‍സര്‍ ഷീറ്റ് സൂക്ഷിച്ചതിനെ ന്യായീകരിച്ച് എ വിജയരാഘവന്‍ 
Around us

‘ഉത്തരം എഴുതാതെ എങ്ങനെ ഉത്തരക്കടലാസാകും’ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിന്റെ വീട്ടില്‍ ആന്‍സര്‍ ഷീറ്റ് സൂക്ഷിച്ചതിനെ ന്യായീകരിച്ച് എ വിജയരാഘവന്‍ 

‘ഉത്തരം എഴുതാതെ എങ്ങനെ ഉത്തരക്കടലാസാകും’  എസ്എഫ്ഐ നേതാവിന്റെ വീട്ടില്‍ ആന്‍സര്‍ ഷീറ്റ് സൂക്ഷിച്ചതിനെ ന്യായീകരിച്ച് എ വിജയരാഘവന്‍