തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക് തന്നെയെന്ന് കേന്ദ്രം; രാജ്യസഭയില്‍ ഒരുമിച്ച് എതിര്‍ത്ത് ഇടത്-കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാര്‍ 
Around us

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക് തന്നെയെന്ന് കേന്ദ്രം; രാജ്യസഭയില്‍ ഒരുമിച്ച് എതിര്‍ത്ത് ഇടത്-കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാര്‍ 

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക് തന്നെയെന്ന് കേന്ദ്രം; രാജ്യസഭയില്‍ ഒരുമിച്ച് എതിര്‍ത്ത് ഇടത്-കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാര്‍