വാട്‌സ്ആപ്പ് വീഡിയോ കോളില്‍ ഇനി എട്ട് പേര്‍ വരെ: ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന അപ്‌ഡേറ്റ് അടുത്ത ആഴ്ച
whats app

വാട്‌സ്ആപ്പ് വീഡിയോ കോളില്‍ ഇനി എട്ട് പേര്‍ വരെ: അപ്‌ഡേറ്റ് അടുത്ത ആഴ്ച

വാട്‌സ്ആപ്പ് വീഡിയോ കോളില്‍ ഇനി എട്ട് പേര്‍ വരെ: അപ്‌ഡേറ്റ് അടുത്ത ആഴ്ച