‘ഭരണഘടനയെ വെറും പുസ്തകമാക്കി’; വിട്ടുവീഴ്ചയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മൂല്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ തിരിച്ചുപിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും: മനു എസ് പിള്ള 
VAGVICHARAM

‘ഭരണഘടനയെ വെറും പുസ്തകമാക്കി’; വിട്ടുവീഴ്ചയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മൂല്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ തിരിച്ചുപിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും: മനു എസ് പിള്ള