‘അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് തീവണ്ടിയോ ബസ്സോ ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാല്‍ റെയില്‍ പാളത്തില്‍ അരഞ്ഞപ്പോള്‍ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാന്‍ ട്രെയിനുണ്ട്’ 
To The Point

‘അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് തീവണ്ടിയോ ബസ്സോ ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാല്‍ റെയില്‍ പാളത്തില്‍ അരഞ്ഞപ്പോള്‍ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാന്‍ ട്രെയിനുണ്ട്’