‘3 ലക്ഷം പ്രവാസികള്‍ ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയേക്കും’ ; റിട്ടേണ്‍ മൈഗ്രന്റ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് പ്രൊഫ. ഇരുദയ രാജന്‍ 
To The Point

‘3 ലക്ഷം പ്രവാസികള്‍ തിരിച്ചെത്തിയേക്കും’; റിട്ടേണ്‍ മൈഗ്രന്റ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് പ്രൊഫ. ഇരുദയ രാജന്‍