രാജ്യത്ത് പരോക്ഷമായ അടിയന്തരാവസ്ഥ, അധികാരത്തേര്‍വാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ആര്‍എസ്എസ് എന്നും അഡ്വ. കാളീശ്വരം രാജ് 
To The Point

രാജ്യത്ത് പരോക്ഷമായ അടിയന്തരാവസ്ഥ, അധികാരത്തേര്‍വാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ആര്‍എസ്എസ്: അഡ്വ. കാളീശ്വരം രാജ്