‘വെയില്‍’ നടക്കുമ്പോള്‍ ‘ഖുര്‍ബാനി’ക്കുവേണ്ടി മുടി മുറിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഷെയ്ന്‍ ഒരിക്കലും അതിന് തയ്യാറാകില്ല: സംവിധായകന്‍ ജിയോ 
To The Point

മുടി മുറിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഷെയ്ന്‍ ഒരിക്കലും അതിന് തയ്യാറാകില്ലെന്നും ഖുര്‍ബാനിയുടെ സംവിധായകന്‍ ജിയോ