ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ്, ആരോപണത്തില്‍ സഭ ജാഗ്രത പാലിച്ചോയെന്നതില്‍ ആശങ്കയെന്ന് ഫാദര്‍ പോള്‍ തേലക്കാട് 
To The Point

‘ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ്’; ആരോപണത്തില്‍ സഭ ജാഗ്രത പാലിച്ചോയെന്നതില്‍ ആശങ്കയെന്ന് ഫാദര്‍ പോള്‍ തേലക്കാട്