കുറ്റം തെളിയിക്കാന്‍ മതിയായ തെളിവില്ലെങ്കില്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് തന്നെ യുഎപിഎ നീക്കാം : ജസ്റ്റിസ്. പിഎസ് ഗോപിനാഥന്‍
To The Point

കുറ്റം തെളിയിക്കാന്‍ മതിയായ തെളിവില്ലെങ്കില്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് തന്നെ യുഎപിഎ നീക്കാം : ജസ്റ്റിസ്. പിഎസ് ഗോപിനാഥന്‍