ലോക്ക് ഡൗണില്‍ 90 മോഡല്‍, ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ കണ്ടത് ദൂരദര്‍ശന്‍; രാമായണവും ശക്തിമാനും റേറ്റിംഗ് ഉയര്‍ത്തി
Television

ലോക്ക് ഡൗണില്‍ 90 മോഡല്‍, ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ കണ്ടത് ദൂരദര്‍ശന്‍; രാമായണവും ശക്തിമാനും റേറ്റിംഗ് ഉയര്‍ത്തി

ലോക്ക് ഡൗണില്‍ 90 മോഡല്‍, ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ കണ്ടത് ദൂരദര്‍ശന്‍; രാമായണവും ശക്തിമാനും റേറ്റിംഗ് ഉയര്‍ത്തി