പുതിയ സര്‍ഫേസ് പ്രോഡക്ടുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
Tech

പുതിയ സര്‍ഫേസ് മോഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

പുതിയ സര്‍ഫേസ് മോഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്