ഹുവാവേ ജിടി 2ഇ സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേക്ക്; വില 19,990 രൂപ
Tech

ഹുവാവേ ജിടി 2ഇ സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേക്ക്; വില 19,990 രൂപ

ഹുവാവേ ജിടി 2ഇ സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേക്ക്; വില 19,990 രൂപ