കുട്ടികള്‍ക്ക് 4 ജി സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചുമായി ഫിറ്റ്ബിറ്റ്; ഈ വര്‍ഷം തന്നെ വിപണിയില്‍ എത്തിയേക്കും
Tech

കുട്ടികള്‍ക്ക് 4 ജി സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചുമായി ഫിറ്റ്ബിറ്റ്; ഈ വര്‍ഷം തന്നെ വിപണിയില്‍ എത്തിയേക്കും

കുട്ടികള്‍ക്ക് 4 ജി സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചുമായി ഫിറ്റ്ബിറ്റ്; ഈ വര്‍ഷം തന്നെ വിപണിയില്‍ എത്തിയേക്കും