‘സൂം ആപ്പ് സുരക്ഷിതമല്ല’, ഈ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പിന്തുടരണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍
Tech

‘സൂം ആപ്പ് സുരക്ഷിതമല്ല’, ഈ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പിന്തുടരണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

‘സൂം ആപ്പ് സുരക്ഷിതമല്ല’, ഈ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പിന്തുടരണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍