ബി​ല്‍‌​ഗേ​റ്റ്സ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബോ​ര്‍​ഡി​ല്‍ നി​ന്ന് വിട്ടു
Tech

ബി​ല്‍‌​ഗേ​റ്റ്സ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബോ​ര്‍​ഡി​ല്‍ നി​ന്ന് വിട്ടു 

ബി​ല്‍‌​ഗേ​റ്റ്സ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബോ​ര്‍​ഡി​ല്‍ നി​ന്ന് വിട്ടു