200 കോടി ഉപയോക്താക്കള്‍; ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ പിന്നിലാക്കാനൊരുങ്ങി വാട്‌സ്ആപ്പ്
Tech

200 കോടി ഉപയോക്താക്കള്‍; ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ പിന്നിലാക്കാനൊരുങ്ങി വാട്‌സ്ആപ്പ് 

200 കോടി ഉപയോക്താക്കള്‍; ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ പിന്നിലാക്കാനൊരുങ്ങി വാട്‌സ്ആപ്പ്