‘റെഫ്രിജിറേറ്റര്‍ ഇനി തൈരും നിര്‍മിക്കും’, സാംസങ്ങ് കര്‍ഡ് മാസ്ട്രോ റെഫ്രിജറേറ്റര്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ 
Tech

‘റെഫ്രിജിറേറ്റര്‍ ഇനി തൈരും നിര്‍മിക്കും’, സാംസങ്ങ് കര്‍ഡ് മാസ്ട്രോ റെഫ്രിജറേറ്റര്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ 

‘റെഫ്രിജിറേറ്റര്‍ ഇനി തൈരും നിര്‍മിക്കും’, സാംസങ്ങ് കര്‍ഡ് മാസ്ട്രോ റെഫ്രിജറേറ്റര്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍