‘ഉപയോക്താവ് തിരിച്ചറിയല്‍ അടയാളമോ രേഖയോ നല്‍കണം; വൊളണ്ടറി വെരിഫിക്കേഷന്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍
Tech

‘ഉപയോക്താവ് തിരിച്ചറിയല്‍ അടയാളമോ രേഖയോ നല്‍കണം; വൊളണ്ടറി വെരിഫിക്കേഷന്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍

‘ഉപയോക്താവ് തിരിച്ചറിയല്‍ അടയാളമോ രേഖയോ നല്‍കണം; വൊളണ്ടറി വെരിഫിക്കേഷന്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍