കുത്തിട്ട് അല്‍ഗോരിതം മാറ്റല്‍ നുണക്കഥ, വ്യാജപ്രചരണമെന്ന് അധികൃതര്‍
Tech

അല്‍ഗോരിതം മാറ്റാന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുത്തിടേണ്ട, വ്യാജപ്രചരണമെന്ന് അധികൃതര്‍

അല്‍ഗോരിതം മാറ്റാന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുത്തിടേണ്ട, വ്യാജപ്രചരണമെന്ന് അധികൃതര്‍