വിഷുവും അവധി സീസണും നഷ്ടമാകുമ്പോള്‍ മലയാള സിനിമ നേരിടുന്നത്, നഷ്ടം 500 കോടിക്ക് മുകളില്‍
SPECIAL REPORT

വിഷുവും അവധി സീസണും നഷ്ടമാകുമ്പോള്‍ മലയാള സിനിമ നേരിടുന്നത്, നഷ്ടം 500 കോടിക്ക് മുകളില്‍