വനം-ക്വാറിദൂരപരിധി ഒരു കിലോമീറ്ററാക്കിയത് ബാധിക്കില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍; രണ്ട് ദുരന്തങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടും പഠിച്ചില്ലേയെന്ന് വിദഗ്ധര്‍
SPECIAL REPORT

വനം-ക്വാറിദൂരപരിധി ഒരു കിലോമീറ്ററാക്കിയത് ബാധിക്കില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍; രണ്ട് ദുരന്തങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടും പഠിച്ചില്ലേയെന്ന് വിദഗ്ധര്‍

വനം-ക്വാറിദൂരപരിധി ഒരു കിലോമീറ്ററാക്കിയത് ബാധിക്കില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍; രണ്ട് ദുരന്തങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടും പഠിച്ചില്ലേയെന്ന് വിദഗ്ധര്‍