മൂന്നാര്‍ ചോലവനത്തിന് ആഘാതമേല്‍പ്പിക്കുന്ന ബദല്‍ റോഡ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം വന്‍ ഭൂമി കയ്യേറ്റം; പിന്നില്‍ റിസോര്‍ട്ട് മാഫിയ ? 
SPECIAL REPORT

മൂന്നാര്‍ ചോലവനത്തിന് ആഘാതമേല്‍പ്പിക്കുന്ന ബദല്‍ റോഡ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം വന്‍ ഭൂമി കയ്യേറ്റം;പിന്നില്‍ റിസോര്‍ട്ട് മാഫിയ ?