എന്നെ വാര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ നിയോഗിച്ചവരുടെ സിനിമ: മോഹന്‍ലാല്‍ അഭിമുഖം
SHOW TIME

എന്നെ വാര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ നിയോഗിച്ചവരുടെ സിനിമ: മോഹന്‍ലാല്‍ അഭിമുഖം