പൃഥ്വിരാജ് അന്നേ പറഞ്ഞു, തിയറ്ററിലെത്താതെ ഡിജിറ്റല്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകള്‍ മലയാളത്തിലുണ്ടാകും, ദ ക്യു അഭിമുഖം
SHOW TIME

പൃഥ്വിരാജ് അന്നേ പറഞ്ഞു, തിയറ്ററിലെത്താതെ ഡിജിറ്റല്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകള്‍ മലയാളത്തിലുണ്ടാകും, ദ ക്യു അഭിമുഖം